مجموعه: دوره های روانپزشکی

محصولات 25
 • بررسی هیئت روانپزشکی کلینیک مایو در سال 2020
  Mayo clinic Psychiatry Board Reviews 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 60.00
  قیمت فروش
  $ 60.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • Psychopharmacology - کلاس استادان 2021
  Psychopharmacology – A Masters Class 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی هیئت روانپزشکی مشاوره-رابط PassMachine 2020
  The PassMachine Consultation-Liaison Psychiatry Board Review 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 70.00
  قیمت فروش
  $ 70.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • PassMachine چگونه در آزمون هیئت روانپزشکی خود موفق نشویم 2020
  The PassMachine How Not to Fail Your Psychiatry Board Exam 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • آماده سازی آزمون اعتیاد در بورد اعتیاد در سال 2020
  ADDICTION MEDICINE BOARD EXAM PREPARATION TRACK 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 55.00
  قیمت فروش
  $ 55.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی آنلاین Osler Psychiatry 2020
  Osler Psychiatry 2020 Online Review | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 110.00
  قیمت فروش
  $ 110.00
  قیمت عادی
  $ 895.00
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی مجوز پزشکی اعتیاد به Passmachine 2019
  The Passmachine Addiction Medicine Certification Board Review Course 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 120.00
  قیمت فروش
  $ 120.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره نشست سالانه AAGP 2019
  AAGP Annual Meeting course 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 80.00
  قیمت فروش
  $ 80.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی دوره تأیید مجوز روانپزشکی Passmachine
  The Passmachine Psychiatry Certification Board Review Course 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 60.00
  قیمت فروش
  $ 60.00
  قیمت عادی
  $ 0.00
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • نشست سالانه انجمن روانپزشکی آمریکا APA 2019 در مورد تقاضا
  APA American Psychiatric Association 2019 Annual Meeting on Demand | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • تجویز افیون ACP SAFE 2017 (فیلم ها)
  ACP SAFE Opioid Prescribing 2017 (Videos) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 10.00
  قیمت فروش
  $ 10.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی هیئت روانپزشکی سالخوردگی ماشین Pass (فیلم ها + PDF)
  The Pass Machine Geriatric Psychiatry Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 25.00
  قیمت فروش
  $ 25.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی هیئت روانپزشکی کودکان و نوجوانان 2016 (فیلم ها + PDF)
  Child and Adolescent Psychiatry Board Review 2016 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 20.00
  قیمت فروش
  $ 20.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • روانپزشکی برای مراقبت های اولیه 2016
  Psychiatry for Primary Care 2016 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 25.00
  قیمت فروش
  $ 25.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی جامع روانپزشکی سالمندی 2017 (فیلم + PDF)
  Comprehensive Review of Geriatric Psychiatry 2017 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 25.00
  قیمت فروش
  $ 25.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسیهای عملی تجویز مواد افیونی 2018
  Practical Reviews Opioid Prescribing Practices 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 15.00
  قیمت فروش
  $ 15.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • داروی اعتیاد برای افراد غیر متخصص 2019
  Addiction Medicine for Non-Specialists 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • شرایط مزمن در بزرگسالان جوان در حال انتقال از مراقبت های کودکان به بزرگسالان 2019
  Chronic Conditions in Young Adults Transitioning from Pediatric to Adult Care 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی روانشناسی Passmachine Psychiatry MOC 2018
  The Passmachine Psychiatry MOC Board Review Course 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 35.00
  قیمت فروش
  $ 35.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی هیئت روانپزشکی 2018
  Psychiatry Board Review 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی اعتیاد پزشکی Passmachine اعتیاد 2018
  The Passmachine Addiction Medicine Board Review Course 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 35.00
  قیمت فروش
  $ 35.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی روانشناسی کودکان و نوجوانان Passmachine 2018
  The Passmachine Child & Adolescent Psychiatry Board Review Course 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • نشست سالانه APA در خواست 2018
  APA Annual Meeting on Demand 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی جامع روانپزشکی 2019
  Comprehensive Review of Psychiatry 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • سمپوزیوم شبکه روانگردان 2019
  2019 Psychotherepy Networker Symposium | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 25.00
  قیمت فروش
  $ 25.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
فروش

در دسترس نیست

فروخته شده